Klimaschutzwochen 2015 im Foyer des Landratsamtes Ga-Pa.